الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی، حرفه‌ای و سازمانی

حمیدرضا عریضی؛ محسن گل پرور

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 147-173

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با مشارکت در تصمیم‌گیری، خدمت به عموم، چشم‌انداز شغلی، اعتماد به سرپرست، رضایت از پرداخت، فرصت ترفیع،‌انگیزش درونی، کیفیت سرپرستی،‌ میل به ماندن، ترک خدمت، جایگزین‌های شغلی،‌ رفتارهای فرانقشی، اعتماد سازمانی، دلبستگی شغلی، دلبستگی به کار،‌ رضایت از سرپرست و رضایت از ...  بیشتر