الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی، حرفه‌ای و سازمانی

حمیدرضا عریضی؛ محسن گل پرور

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 147-173

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با مشارکت در تصمیم‌گیری، خدمت به عموم، چشم‌انداز شغلی، اعتماد به سرپرست، رضایت از پرداخت، فرصت ترفیع،‌انگیزش درونی، کیفیت سرپرستی،‌ میل به ماندن، ترک خدمت، جایگزین‌های شغلی،‌ رفتارهای فرانقشی، اعتماد سازمانی، دلبستگی شغلی، دلبستگی به کار،‌ رضایت از سرپرست و رضایت از ...  بیشتر

مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری

پرویز احمدی؛ یاسان ا.... پور اشرف

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1386، ، صفحه 29-58

چکیده
  اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشورها باعث شده است که در طی چند سال گذشته به اثر‌بخشی ارائه خدمات به مشتری توجه بیشتری شود. ارائه خدمات با کیفیت به مشتری موجب رضایتمندی و موفقیت سازمان می‌شود. رضایت و عدم رضایت مشتری بر میزان سود‌آوری تأثیر مستقیم دارد، لذا بانکها مسیر رضایتمندی مشتری را شناسایی کرده تا در این راستا استراتژی خدماتی خود ...  بیشتر