شناسایی عوامل مؤثر بر طفره‌روی اجتماعی در میان کارشناسان بخش خصوصی با استفاده از نقشه‌های شناخت علی

سید سهیل فاضلی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مجید صفاری نیا؛ امیر مزیکی؛ امید ارجمند قهستانی

دوره 22، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 75-103

چکیده
  از دیرباز پدیده طفره‌روی اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مهم‌ مؤثر بر کاهش کارایی گروه‌های کاری در سازمان‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. از آن‌جایی که امروزه بسیاری از فعالیت‌های کارکنان در سازمان‌های وابسته به یکدیگر بوده و به صورت گروهی انجام می‌شود، در تحقیق حاضر بر آن شدیم تا عوامل مؤثر بر طفره‌روی اجتماعی در میان شاغلین بخش ...  بیشتر