شناسایی و تحلیل مورفولوژیک از ابعاد حیاتی توسعه محصول جدید در صنعت خودرو سواری

احمدرضا قاسمی؛ مهدی شعله؛ میثم شهبازی

دوره 22، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 153-177

چکیده
  توسعه محصول جدید رویکردی نوین برای مواجهه با تغییرات محیطی و مقدمه‌ای برای ورود به فضای رقابتی در شرایط چالشی است. شرکت‌ها می‌توانند با شناخت ابعاد حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید و انتخاب مدلی سازگار از متغیرها در این ابعاد بستر منحصر به فردی برای توسعه محصول ایجاد نمایند، اما پیچیدگی‌های دنیای حاضر چه از نظر تعدد گزینه‌های تصمیم‌گیری ...  بیشتر