طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان)

عظیم زارعی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 151-176

چکیده
  با تشدید رقابت حفظ مشتری هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از جذب مشتری جدید دارد. بر اساس نتایج مطالعات بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌طور میانگین سالیانه حدود 25 درصد از مشتریان خود را از دست می‌دهند. درنظام بانکی کشور ما نیز به دنبال خصوصی‌سازی، گسترش مؤسسات مالی، تنوع ارائه خدمات بانکی و آسانی جابه‌جایی برای مشتری، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران ...  بیشتر