پویایی اطلاعات حسابداری در ارزشگذاری سهام: تحلیلی براساس صنعت

محمد امری اسرمی؛ محمدعلی آقایی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 29-63

چکیده
  گروه‌های صنعتی، تعاملات درون‌‌گروهی و برون‌گروهی دارند. در این مطالعه برای بررسی پویایی خطی اطلاعات، از دوازده گروه صنعتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. از دو معیار اندازه‌گیری محافظه‌کاری شامل معیار «نسبت جمع قیمت به جمع ارزش دفتری سهام» و «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری» استفاده شده است. ...  بیشتر