کلیدواژه‌ها = سناریونویسی
ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم

دوره 24، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 59-79

اسماعیل احمدی؛ محمد حسن ملکی؛ رسول ثانوی فرد؛ محمد رضا فتحی


سناریوهای آینده مدیریت انرژی برق در ایران

دوره 20، شماره 3، مهر 1395، صفحه 177-204

احسان مرزبان؛ مهدی محمدی