شناسایی و تحلیل مورفولوژیک از ابعاد حیاتی توسعه محصول جدید در صنعت خودرو سواری

احمدرضا قاسمی؛ مهدی شعله؛ میثم شهبازی

دوره 22، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 153-177

چکیده
  توسعه محصول جدید رویکردی نوین برای مواجهه با تغییرات محیطی و مقدمه‌ای برای ورود به فضای رقابتی در شرایط چالشی است. شرکت‌ها می‌توانند با شناخت ابعاد حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید و انتخاب مدلی سازگار از متغیرها در این ابعاد بستر منحصر به فردی برای توسعه محصول ایجاد نمایند، اما پیچیدگی‌های دنیای حاضر چه از نظر تعدد گزینه‌های تصمیم‌گیری ...  بیشتر

واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام

حسن محمدی؛ سعید نجفی توانا؛ عادل آذر

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 25-51

چکیده
  مدلسازی و تحلیل تعارض از منظر رشته های گوناگونی صورت گرفته است. روشهای مبتنی بر متاگیم از جامع ترین مدلهایی است که برای مدلسازی و تحلیل تعارض مورد استفاده قرار گرفته است. مرور ادبیات پژوهش حاکی از آنست که در میدان مشترک گازی ایران و قطر، وجود منفعت مشترک و عدم وجود تعادل در قدرت طرفین باعث ایجاد تعارض بین دو کشور شده است. همچنین تاکنون ...  بیشتر