ارزیابی و پیش‌بینی تولید پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی فازی چند درجه‌ای و شبکه عصبی مصنوعی(مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله)

زین العابدین اکبرزاده اکبرزاده؛ محمد ولی‌پور خطیر؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ نرجس قاسم نیا عربی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 175-201

چکیده
  امروزه پایداری بر جنبه‌های مختلف سازمانی از حیث اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید دارد، از اینرو اهمیت این موضوع برای نسل‌های فعلی و آتی بسیار حیاتی است. اکثر شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که به‌منظور ارتقای اثربخش و کارا پایداری تولید نیازمند تعریف، اندازه‌گیری و کنترل شاخصه‌های تولید پایدار هستند. لذا اندازه‌گیری پایداری ...  بیشتر