کلیدواژه‌ها = فراترکیب
عوامل اثرگذار در رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند: رهیافت فراترکیب

دوره 26، شماره 3، مهر 1401، صفحه 173-192

راضیه زیلایی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ عباس عبداللهی


ساخت‌دهی به توانمندسازهای استراتژیکی مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار

دوره 25، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-25

اسماعیل ملک اخلاق؛ محمدعلی سنگبر؛ فاطمه جاویدی؛ جواد رجبی


چارچوب تدوین مدل کسب و کار پلتفرم: یافته ای مبتنی بر فراترکیب

دوره 25، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 95-115

نرجس زنگنه نژاد؛ علی معینی؛ نسترن حاجی حیدری؛ عادل آذر


ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب

دوره 24، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 107-129

فاطمه ثقفی؛ علی محقر؛ نسرین دسترنج ممقانی؛ منیره کاشیها


توسعه مدل و ارزیابی عملکرد پایداری بانک های ایران

دوره 23، شماره 3، مهر 1398، صفحه 161-187

عماد نوبهار؛ محمود دهقان نیری؛ علی رجب زاده قطری


بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار با رویکرد به ‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 187-217

عطیه قلمی؛ ندا عبدالوند؛ سعیده رجائی هرندی


استخراج مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی اینترنتی: یک طرح پژوهش ترکیبی

دوره 19، شماره 3، مهر 1394، صفحه 61-81

سعید جهانیان؛ مهدی محمود صالحی