آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران

ملیحه هاشمی؛ مهدی مرتضوی؛ حامد رحمانی

دوره 26، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 97-121

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران انجام شد.روش پژوهش: این پژوهش به‌صورت ترکیبی اجراشده است. در مرحله کیفی از راهبرد تحلیل مضمون در نرم‌افزار اطلس تی آی و روش نمونه‌گیری نظری استفاده‌شده است. در مرحله کمی، راهبرد پیمایش و همبستگی در پیش‌گرفته شد و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی، 384 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی

جعفر محمودی؛ امین آقائی روزبهانی

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 43-69

چکیده
  موضوع این تحقیق حکمرانی سازمانی و هدف آن استخراج و تدوین خوشه‌های موضوعی این حوزه از دانش می‌باشد. از آنجا که حکمرانی سازمانی هنوز به عنوان یک رشته علمی مقبولیت عام نیافته، هنوز نقشه علمی این حوزه از دانش نیز ترسیم نشده است. ما در این تحقیق با بررسی ۱۲۵۱ مقاله منتشر شده در ۱۲۱ مجله در خلال سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ و با استفاده از روش تحلیل ...  بیشتر

سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی

سید مسعود موسوی شفایی؛ امیر کارگرسامانی؛ اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی

دوره 19، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 147-167

چکیده
  امیر کارگر سامانی *، اسدالله کردنائیج، سید حمید خداداد حسینی، سید مسعود موسوی شفایی در چند دهه اخیر شهرهای جهانی به واسطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از فضای جریانات از اهمیت ویژه‌ای در مجموعه عوامل مؤثر بر محیط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار گشته‌اند. در این ارتباط حتی برخی نهادهای علمی و بین‌المللی به امتیازدهی به شهرهای جهانی ...  بیشتر