تبیین اثر ویژگی‌های زندگینامه‌ای (تحصیلات، سن، سابقه خدمت و تعداد اعضای ‏خانواده) بر ابعاد ششگانه تفکر استراتژیک براساس مدل تارعنکبوتی

مصطفی جعفری؛ پریسا فرخی؛ معصومه رحیمی

دوره 19، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 69-90

چکیده
  تفکر استراتژیک شش بُعدی که شاه‌کلید پیروزی رقابت دائم‌التزاید است، چگونه از ویژگی‌های ‏زندگینامه‌ای (تحصیلات، سن، سابقه خدمت و تعداد اعضای خانواده) تأثیر می‌پذیرد؟ هدف این ‏تحقیق تبیین پاسخ این سئوال است. این تحقیق از نظر هدف توصیفی‌-‌تبیینی، از نظر روش‌ انجام ‏پیمایشی، و از نظر نتیجه کاربردی است. جامعه هدف تحقیق، 384 نفر ...  بیشتر