شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن

ناصر حمیدی؛ رضا اکبری شمیرانی؛ صفر فضلی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 87-103

چکیده
  شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن ناصر حمیدی1، رضا اکبری شمیرانی2، صفر فضلی3 1- استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین ، ایران 2- کارشناس ارشد مدیدیت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین، ایران 3- استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه ...  بیشتر