تدوین مدل ارزیابی بلوغ همکاری در شبکه های بین سازمانی شبکه شباب

الهام احقاقی؛ امیر مانیان؛ محمد موسی خانی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 157-180

چکیده
  برای سازمانهایی که، با فشار و ماندن در محیط رقابتی روبرو هستند ، افزایش اثربخشی و مدیریت ریسک دارای اهمیت است. در این زمینه ابزارهای ارزیابی طراحی شده، به سازمانها کمک می کند. در این پژوهش هدفمان ارائه مدل ارزیابی بلوغ همکاری در شبکه های بین سازمانی می باشد. در این تحقیق ابتدا مدل های همکاری، چارچوب های مفهومی همکاری و مدل های بلوغ ...  بیشتر