بکارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش‌بینی کارایی پرسنل (مطالعه موردی)

علی جمالی؛ محمود مرادی؛ بهناز زنجانی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 133-157

چکیده
  ابهام و عدم قطعیت موجود در ماهیت و محدودیت شناختی ذهن انسان، همواره پیش‌بینی رفتار و مشخصات ناشناخته سیستم‌هایی که با انسان سروکار دارند‌ را دشوار می‌سازد. درنتیجه، پیش‌بینی در این حوزه، نیازمند ساخت مدل‌هایی است که ابهام را به عنوان بخشی از سیستم درنظر گرفته و مدل‌سازی کند. هدف از این مقاله بهره-گیری از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های ...  بیشتر