ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان

مهدی اکبری؛ سید سپهر قاضی نوری

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 43-59

چکیده
  ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان مهدی اکبری1*، سید سپهر قاضی نوری2 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران 2- دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دریافت:10/7/89 پذیرش: 22/10/89 چکیده در ...  بیشتر