شناسایی و اولویت‌بندی ارزش‌های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری‌ها

شهناز جوکار؛ حسن زارعی متین؛ سید محمدباقر جعفری

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 73-104

چکیده
  حکمرانی الکترونیکی، بیانگر تغییر پارادایم نقش دولت وحکومت‌ها است که زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر تمام شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری به صورت الکترونیکی فراهم می‌نماید. با توجه به شکست پروژه‌های پیاده‌سازی دولت الکترونیکی که همراه با تحمیل هزینه‌های گزاف بوده، بررسی دقیق این حوزه ضروری است. شهرداری‌ها از جمله سازمان‌هایی ...  بیشتر

ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی: تبیین نقش دولت الکترونیک

آرین قلی پور؛ علی پیران نژاد

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1387، ، صفحه 219-256

چکیده
  اندیشمندان از دیر باز آرزو داشته اند که در جوامع دموکراتیک، یکایک مردم در فرایند تصمیم گیری برای جامعه خویش مشارکت داشته باشند. هر چند سالیان متمادی این آرزو برآورده نشده، ولی این امکان وجود دارد که فناوری ارتباطات و اطلاعات، زمینه مساعدی برای مشارکت تک تک اعضای جامعه در امور مربوط به جامعه خویش فراهم کند. از آن جا که وجود اعتماد، ...  بیشتر