طراحی مدل آوازه برای بانکهای ایران با تأکید بر تفاوتهای ادراکی ذینفعان

عباس مقبل با عرض؛ غلامرضا عسگری؛ احمد علی خائف الهی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1387، ، صفحه 265-296

چکیده
  تحقیق حاضر در جستجوی یافتن یک تعریف مورد قبول از آوازه، ادبیات موضوعه پژوهش شده است. اما پژوهشها نشان می‌دهد به‌دلیل آنکه آوازه در حوزه‌های مختلف بررسی شده است، در این صورت تعریف مشترک و جامعی از آن در میان صاحبنظران وجود ندارد. از این‌رو ضمن گردآوری تعاریف مطرح در ادبیات موضوعه، مدل جدیدی برای ساخت آن در بانکهای تجاری ایران معرفی ...  بیشتر