تدوین مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی-بازرگانی

حمیدرضا جلیلیان

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 135-157

چکیده
  مدیریت خوب عضو حیات‌بخش، پویا و زمینه‌ساز مشارکت گستره کارکنان در سیاست‌گذاری سازمانی است که هدف چرخه فعالیت شرکت را خدمت به‌کل بزرگ‌تر (جامعه) و مقدم بر سود سهامداران می‌داند. پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی- بازرگانی با رویکرد کیفی و بهره‌گیری از استراتژی نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. جامعه ...  بیشتر

طراحی مدل رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای

وجه الله قربانی زاده؛ فتاح شریف زاده؛ میر علی سیدنقوی؛ محسن بیگلری

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 127-150

چکیده
  مقاله حاضر درصدد است به طراحی مدل رهبری تحول آفرین در دانشگاه فنی حرفه ای بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه‌ای، است. همچنین با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان دانشگاه فنی حرفه ای مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده‌های گردآوری شده تعداد 160 مفهوم اولیه، ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگیهای سازمان یادگیرنده

وجه الله قربانی زاده

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 209-238

چکیده
  بسیاری از نظریه‌پردازان مدیریت، سازمان یادگیرنده را سیستمی زنده و رو به تکامل می‌دانند که به‌طور مداوم از طریق دستیابی به دانش، عملکرد خود را بهبود می‌بخشد. دو عنصر «اندیشیدن به آینده یا آینده‌سازی» و «افزایش ظرفیت یادگیری» نقطه مشترکی است که همه نظریه‌پردازان سازمانهای یادگیرنده بر آن تأکید دارند. در هزاره جدید، سازمانهایی ...  بیشتر