بررسی تأثیرعوامل جامعه شناختی بر رفتار انطباقی اطلاعاتی و هنجاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار

فرشید دهقانی اناری؛ سعید فتحی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 167-189

چکیده
  در دهه گذشته، بازارهای مالی ملی و بین المللی دچار بحرانهای مالی فراوانی شده اند .یک دلیل برای وجود این بحران ها، رفتارهای نادرست سرمایه گذاران در تصمیم گیری ها به دلیل شرایط مبهم و اشتباهات شناختی است. با توجه به اینکه این بحرانها در بازار های داخلی نیز وجود دارد، این پژوهش به منظور درک و شرح رفتار سرمایه گذاران و شناسایی عوامل جامعه ...  بیشتر