عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار (مورد مطالعه صنعت شوینده)

شهراد پدیدار؛ محمد حقیقی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 227-244

چکیده
  هدف از این مقاله، بررسی عوامل موثر بر بازاریابی پایدار در صنعت شوینده می‌باشد. امروزه پایداری در کسب و کارها و سازمان‌ها مساله ای قابل توجه است. بازاریابی پایدار بر آن است تا با خلق ارزش های اجتماعی و زیست محیطی برای مشتریان هدف خود ارزش آفرینی بیشتری کند .این مطالعه توسط روش تحقیق کیفی (روش داده بنیاد) و کمی (معادلات ساختاری) انجام ...  بیشتر

مفهوم‌پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران

محمود محمدیان؛ اسداله کردنائیج؛ حمید خداداد حسینی؛ میثم شفیعی رودپشتی

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 25-53

چکیده
  این مقاله با هدف طراحی مدل یکپارچه تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا نخست ادبیات تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت و چارچوب اولیه تحقق بازاریابی پایدار طراحی شد. سپس با استفاده از برخی از ابزارهای روش‌شناسی کیفی از جمله پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق با خبرگان آشنا با موضوع، مدل اولیه توسعه پیدا کرده ...  بیشتر