نویسنده = علی رجب زاده
ترکیب روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌ شناختی فازی و تاپسیس سلسله مراتبی فازی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 299-322

سیدفاضل موسوی؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده؛ آمنه خدیور


معمای مسائل دینامیکی: ارائه چارچوبی برای فرایند تعریف مسئله

دوره 21، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-26

علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده؛ علینقی مشایخی؛ علیرضا حسن زاده