ساخت‌دهی به توانمندسازهای استراتژیکی مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار

اسماعیل ملک اخلاق؛ محمدعلی سنگبر؛ فاطمه جاویدی؛ جواد رجبی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 1-25

چکیده
  امروزه مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار به عنوان یکی از ابعاد برجسته رقابت‏پذیری شرکت‌های جهانی شناخته می‏شود. مدیران به منظور اتخاذ سیاست‏های مناسب برای گذار از زنجیره ارزش سنتی به زنجیره ارزش جهانی پایدار و پاسخ به مطالبات ذینفعان و فشارهای بیرونی به یک چارچوب تحلیل استراتژیکی، سیاستگذاری و تصمیم‏گیری با رویکرد توسعه پایدار ...  بیشتر