عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار (مورد مطالعه صنعت شوینده)

شهراد پدیدار؛ محمد حقیقی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 227-244

چکیده
  هدف از این مقاله، بررسی عوامل موثر بر بازاریابی پایدار در صنعت شوینده می‌باشد. امروزه پایداری در کسب و کارها و سازمان‌ها مساله ای قابل توجه است. بازاریابی پایدار بر آن است تا با خلق ارزش های اجتماعی و زیست محیطی برای مشتریان هدف خود ارزش آفرینی بیشتری کند .این مطالعه توسط روش تحقیق کیفی (روش داده بنیاد) و کمی (معادلات ساختاری) انجام ...  بیشتر

بررسی ابعاد مدیریت برند سازمان در بانک‌ ملت با روش فراترکیب

سارا پسران افشاریان؛ محمد حقیقی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ هاشم آقازاده

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 68-87

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی ابعاد مدل مدیریت برند سازمان در بانک‌ ملت بوده است.روش: این پژوهش آمیخته و از لحاظ هدف بنیادین است و برحسب روش گردآوری داده‌ها میدانی محسوب می‌شود. تکنیک کیفی مورد استفاده شده فراترکیب و مصاحبه، در قسمت کمی تکنیک حداقل مربعات جزیی بوده است. جامعه هدف برای قسمت کیفی مدیران و خبرگان بانکداری با مدرک کارشناسی ارشد ...  بیشتر