طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد AMOدر شرکت معادن زغال سنگ کرمان

زهرا اسماعیلی طرزی؛ محمد جلال کمالی؛ نوید فاتحی راد؛ سنجر سلاجقه

دوره 27، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 118-142

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز بر اساس رویکرد AMO در شرکت معادن زغالسنگ کرمان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های ترکیبی(کیفی-کمی) است. بخش کیفی با بررسی ادبیات و داده های میدانی و انجام 14 مصاحبه نیمه ساخت یافته و با استفاده از استراتژی تحلیل تم، انجام گرفت. در بخش کمی هم ارزیابی ...  بیشتر

طراحی الگوی حکمرانی خوب به منظور استحصال نظامند معادن با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی :مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان )

غزل رضایی لری؛ سنجر سلاجقه؛ شیوا مداحیان

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 31-54

چکیده
  تقویت شاخص های حکمرانی خوب در مناطقی که دارای منابع طبیعی و ثروت های خدادادی ارزشمندی هستند و یا در صنعت خاصی فعالیت دارند و همچنین تطابق این شاخص ها با شرایط محلی و بومی این مناطق منجر به توسعه پایدار ملی و همه جانبه می گردد.هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی خوب به منظور استحصال نظامند معادن با رویکرد توسعه پایدار است. روش این ...  بیشتر

تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه ای در راستای توسعه مسیر شغلی (مطالعه موردی: کارکنان زن دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان)

ناهید عسکریان؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پورکیانی

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 76-98

چکیده
  موضوع مسیر شغلی مناسب و مشارکت زنان در بازار کار از مهم‌ترین تغییرات قرن گذشته است. بدین جهت هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه‌ای در راستای توسعه مسیر شغلی کارکنان زن دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان است. بدین منظور جامعه آماری شامل دو گروه خبرگان دانشگاهی و کلیه کارکنان زن دستگاه های اجرایی شهر کرمان به تعداد 14186 نفر است. جهت ...  بیشتر