بررسی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها در شرایط بحران مالی

محمدعلی یوسفی قلعه رودخانی؛ رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-21

چکیده
  بانک‎ ها به عنوان یکی از نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد، عملکرد مالی و پایداری مالی آنها مورد توجه بسیاری از دولت‎ها است. همچنین اینکه در شرایط بحران مالی رابطه عملکرد مالی و پایداری مالی بانک‌ها چگونه عمل می‌کند بسیار حائز اهمیت است. لذا بنا به ضرورت این تحقیق با هدف بررسی تأثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها ...  بیشتر