مرور نظام مند ادبیات: مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید

فرشته خلیلی پالندی؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خدادادحسینی؛ میثم شیرخدایی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 117-135

چکیده
  خرید در مفهوم کلی امری دوپهلو و مبهم است، هم کار، فراغت و تفریح است و هم فعالیتی است که بین زندگی خصوصی و خلوت فرد با ابعاد اجتماعی و در تنش بین عقلانیت و هوس و شکل اجتماعی لذت­بخش با فعالیت ضروری و ملزم در نوسان و تلاطم است. پژوهش حاضر با بررسی نظام­مند ادبیات پژوهش در پی مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه­های خرید، شناسایی خلاهای پژوهشی ...  بیشتر