واکاوی استراتژی های نخبه گریزی مدیران در سازمان های دولتی ایران

هومن الوندی؛ محمد محمدظاهری

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 117-142

چکیده
  استفاده از منابع انسانی نخبه در تصمیم سازی ها و اجرای تصمیات اتخاذ شده در سازمان های دولتی ضرورتی پذیرفته شده از سوی بسیاری از مدیران و خبرگان سازمانی می باشند، با این وجود در عمل تعداد قابل توجهی از مدیران در سطوح مختلف به دلایل مختلف و با استراتژی های متفاوت از بکارگیری و تعامل موثر با نخبگان طفره می روند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ...  بیشتر