نویسنده = وجه الله قربانی زاده
الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی)

دوره 25، شماره 2، تیر 1400، صفحه 126-149

میر علی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده؛ داود حسین پور؛ امین ندائی


ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی

دوره 24، شماره 3، مهر 1399، صفحه 51-89

مرتضی نجف؛ قاسم بولو؛ جعفر باباجانی؛ وجه الله قربانی زاده


طراحی مدل رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای

دوره 23، شماره 2، تیر 1398، صفحه 127-150

وجه الله قربانی زاده؛ فتاح شریف زاده؛ میر علی سیدنقوی؛ محسن بیگلری