سیر تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران

محمد شهاب شیبانی فر؛ عباسعلی رستگار؛ سید مهدی الوانی؛ حسین دامغانیان؛ حسن دانایی فرد

دوره 24، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 156-175

چکیده
  پرداختن به مدیریت و مدیریت منابع انسانی به‌صورت علمی در ایران عمری کمتر از یک قرن دارد. این تحقیق، سیر تطور «دانش مدیریت منابع انسانی» در ایران را به کمک استراتژی پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد موردمطالعه قرار داده است. داده‌های تحقیق از مصاحبه‌هایی که با جمعی از اساتید پیشکسوت دانش مدیریت در ایران انجام شده است، به دست آمده که ...  بیشتر

مفهوم پردازی تجارب کارکنان از شایستگی مدیران: پژوهشی پدیدارنگارانه

کاوه جباری؛ حسن دانایی فرد؛ سید حسین کاظمی؛ جلیل دلخواه

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 1-26

چکیده
  در این مقاله، در باب تغییرپذیری معنای شایستگی مدیریت نزد اعضای گروه­ هایی که با مدیران در ارتباط اند استدلال شده و انجام پژوهش تجربی در خصوص آن پیشنهاد شده است. سپس کاربرد این پیشنهاد از طریق انجام یک پژوهش کیفی با روش پدیدارنگاری و مشارکت 33 نفر از کارکنان یک سازمان به نمایش گذاشته شده است. داده­ های پژوهش توسط انجام مصاحبه­ های ...  بیشتر

مدل شایستگی-ظرفیت-عملکرد :واکاوی پسآیند‌های مثبت و منفی" تجربه‌زدگی" در انتخاب مدیران

حسن دانایی فرد

دوره 22، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 152-175

چکیده
  تحصیلات و به طور خاص تجربه کاری صرفاً نوعی شایستگی است و زمانی ارزشمند است که منشا شکل‌گیری پدیده‌ای بنام ظرفیت در افراد شود که چنین ظرفیتی خود منشا عملکرد کاری خواهد بود. در بسته شایستگی‌های لازم برای احراز پست‌های مدیریتی عالی سازمانی و ملی در بخش دولتی تجربه کاری یکی از معیارهای بسیار کلیدی محسوب می‌شود، زیرا به نظر می‌رسد تجربه ...  بیشتر