نویسنده = حسن دانایی فرد
سیر تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران

دوره 24، شماره 4، دی 1399، صفحه 156-175

محمد شهاب شیبانی فر؛ عباسعلی رستگار؛ سید مهدی الوانی؛ حسین دامغانیان؛ حسن دانایی فرد


مفهوم پردازی تجارب کارکنان از شایستگی مدیران: پژوهشی پدیدارنگارانه

دوره 24، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-26

کاوه جباری؛ حسن دانایی فرد؛ سید حسین کاظمی؛ جلیل دلخواه