طراحی و تبیین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت

منصور صادقی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 111-134

چکیده
  این تحقیق با هدف طراحی و تبیین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت در مؤسسات پژوهشی انجام شده است. برای نیل به این هدف، موضوع تحقیق در قالب ادبیات خلاقیت در سازمان به پژوهش سپرده شد و نتیجه آن دستیابی به الگوی مفهومی تحقیق بود که در بر دارنده پنج متغیر خلاقیت ، اندازه گروه، تنوع گروه ، انسجام گروه و سیستم ارتباطات گروه می ...  بیشتر