حل یک مدل فرآیند تحلیل شبکه ای برای انتخاب قوانین توزیع امکانات با استفاده از مجموعه فازی شهودی بازه ای

میثم موسوی؛ رضا توکلی مقدم؛ منیر مینایی؛ بهنام وحدانی؛ زینب قربانی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 195-214

چکیده
  نیاز به انعطاف‌پذیری دربحث تولید و افزایش رقابت و نیاز به پاسخگویی به تقاضای مشتریان در زمان مناسب، موضوعی ضروری در بحث تولید می‌باشد. دلایل متعددی بر سیستم تولید انعطاف‌پذیر اثرگذار می‌باشد.یکی از دلایل مهم وتأثیرگذار خطی‌مشی، زمان‌بندی است که ارتباط مستقیم با قانون توزیع امکانات دارد.انتخاب این قانون می‌تواند بر‌اساس معیارهای ...  بیشتر