طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتها

علی اصغر انواری رستمی؛ سید عبدال جابر قدرتیان کاشان

دوره 8، شماره 20 ، آذر 1383، ، صفحه 109-135

چکیده
  یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت، ضعف عملکرد، شناسایی فرصتها و تهدیدهای بیرونی شرکتها، رتبه‌بندی شرکتها است. از جمله مشکلات اساسی روشهای موجود رتبه‌بندی شرکتها، تأکید عمده آنها تنها بر یک شاخص اصلی نظیر فروش یا درامد و عدم جامعیت آنها است. به عبارتی دیگر، این روشها به‌جای تعیین برترین شرکتها، حجیمترین و بزرگترین آنها را تعیین ...  بیشتر