نویسنده = احمد علی خائف الهی
تبیین الگوی اثربخشیِ سازمان‌های دولتی ایران براساس نقش رهبری خدمتگزار

دوره 13، شماره 2، تیر 1388، صفحه 65-91

محمد تقی نوروزی؛ حسن دانایی فرد؛ احمد علی خائف الهی


طراحی مدل آوازه برای بانکهای ایران با تأکید بر تفاوتهای ادراکی ذینفعان

دوره 12، شماره 4، دی 1387، صفحه 265-296

عباس مقبل با عرض؛ غلامرضا عسگری؛ احمد علی خائف الهی