شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد "اعتماد" در مشتریان کلیدی بانک: مشتریان کلیدی بانک کارآفرین در شهر تهران

میراحمد‎ ‎ امیرشاهی؛ ویدا‎ ‎سیاه تیری؛ فریبا روان بد

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 61-76

چکیده
  صنعت بانکداری به‌خصوص در بخش بانکداری کوچک و متوسط در تمام دنیا به کسب و کاری کاملاً رقابتی تبدیل شده است. با توجه به اینکه محصولات اصلی و واقعی ارائه شده به مشتریان در همه بانک‌ها کما بیش همسان هستند، نیاز شدید به متمایز سازی از رقبا اجتناب‌ناپذیر است. یکی از روش‌هایی که بانک‌ها می‌توانند به این هدف دست پیدا کنند، قوت‌بخشیدن به ...  بیشتر