دسته‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای محصولات فرهنگی در بازار داخلی

مهدی حقیقی کفاش؛ محمدرضا اسماعیلی؛ محمدرضا تقوا؛ محمود محمدیان

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 27-46

چکیده
  امروزه تأثیر فعالیت‌های فرهنگی در تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و گسترش مبادلات بین‌المللی بسیار قابل توجه است، به گونه‌ای که فعالیت‌های فرهنگی را به یکی از شالوده‌های اساسی نظام اقتصادی دنیا تبدیل کرده است. بر این اساس ضروری است با توجه به غنا و ثروت عظیم کشور از حیث محصولات فرهنگی به آن‌ها با نگاهی متفاوت نگریسته ...  بیشتر

مفهوم‌پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران

محمود محمدیان؛ اسداله کردنائیج؛ حمید خداداد حسینی؛ میثم شفیعی رودپشتی

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 25-53

چکیده
  این مقاله با هدف طراحی مدل یکپارچه تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا نخست ادبیات تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت و چارچوب اولیه تحقق بازاریابی پایدار طراحی شد. سپس با استفاده از برخی از ابزارهای روش‌شناسی کیفی از جمله پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق با خبرگان آشنا با موضوع، مدل اولیه توسعه پیدا کرده ...  بیشتر