ارائه یک مدل ریاضی ترکیبی مبتنی‌بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی به منظور برنامه‌ریزی سود شرکت‌ها از طریق مدیریت خدمات پس‌ از فروش (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان)

مهناز ابراهیمی صدرآبادی؛ میرمهدی سید اصفهانی؛ علی محمد کیمیاگری

دوره 22، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 49-74

چکیده
  برنامه‌ریزی سود شرکت‌ها از طریق مدیریت رضایت مشتری براساس 4 گام اصلی 1- شناخت اجزای تشکیل‌دهنده رضایت مشتری، 2- اندازه‌گیری رضایت کلی مشتریان، 3- بررسی نحوه تأثیر رضایت کلی مشتری بر سطح عملکرد شرکت و 4- شناسایی پارامترهای اصلی قابل مانور بر رضایت مشتری و تهیه و تدوین برنامه سود شرکت است. محقق به همراه تیم تحقیقاتی شرکت ISQI نیازهای کنونی ...  بیشتر