برند سازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیلگر جوّ رقابتی و رضایت شغلی

مسعود اثناعشری؛ شهریار عزیزی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 151-165

چکیده
  برند سازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیل گر جوّ رقابتی و رضایت شغلی   چکیده این پژوهش در پی ارزیابی تأثیر عوامل موثر بر عملکرد برند با رویکرد برند سازی داخلی در بانک تات است. این مطالعه با طراحی مدلی مفهومی متشکل از 9 فرضیه انجام شد. 239 نفر از کارکنان بانک تات به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان: مورد پژوهی برند هایپراستار

شهریار عزیزی؛ رضا قنبرزاده میاندهی؛ سینا فخارمنش

دوره 16، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 105-124

چکیده
  مهمترین عامل حفظ و رشد یک برند، ایجاد وفاداری در نگرشها، باورها و رفتارهای مشتریان است. طی سالهای اخیر استفاده از استعاره انسان و شخصیت بخشی به برند در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو در این تحقیق برند هایپراستار به عنوان یکی از اولین و بزرگترین فروشگاههای زنجیره ای خصوصی برای ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر میزان وفاداری ...  بیشتر