بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌های خدمات مالی: بانک رفاه کارگران

پروین محبی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ بهروز قلیچ لی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 201-220

چکیده
  هدف عمده مدیریت دانش و به دنبال آن تسهیم دانش، ایجاد و سازمان دهی محیطی است که در آن افراد دانش خود را توسعه داده، با یکدیگر تبادل نموده، دانش دیگران را با دانش خود ترکیب کرده و سرانجام آن را به کار ببندند. نوآوری فرایندی است که در آن دانش با هدف خلق دانش جدید کسب، تسهیم و تلفیق می شود تا در محصولات و خدمات جدید به کارگرفته شود. مطالعات ...  بیشتر

مدل تأثیر برندسازی داخلی بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتلداری

شهرام جمالی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ مرتضی رضایی

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 203-223

چکیده
  برندسازی داخلی مفهوم جدیدی است که به بررسی تأثیر کارکنان در ایجاد تصویری بهتر از برند در ذهن مشتریان می پردازد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر برند سازی داخلی بر رفتار شهروندی کارکنان در صنعت هتلداری و همچنین بومی سازی مقیاس برای این مفهوم، مدلی را در هتل های چهار و پنج ستاره استان تهران آزمون کرده است. نمونه ای 240 نفری از کارکنانی که ...  بیشتر