نویسنده = سید حبیب اله میرغفوری
ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیلی پوششی داده ها(مورد:شرکت های مخابرات استانی)

دوره 16، شماره 4، دی 1391، صفحه 189-205

میثم شفیعی رودپشتی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ غزاله ندافی


مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و تحلیل پوششی داده های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن

دوره 16، شماره 2، تیر 1391، صفحه 180-200

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید حبیب اله میرغفوری