بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان

علی اکبر فرهنگی؛ حسین دامغانیان؛ محمدرضا مهرگان؛ مجیدرضا داوری

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 169-189

چکیده
  بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان علی اکبر فرهنگی1،حسین دامغانیان2، محمدرضا مهرگان3، مجیدرضا داوری4 1- استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2- دانشجوی دکتری گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهر ان، ایران 3- دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تأثیر و پیامدهای آن

علی اکبر فرهنگی؛ محمد حسن ملکی؛ مهدی فتاحی؛ بهاره واثق

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 173-194

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی نقش سه متغیر استرس‌زا، یعنی ابهام نقش، تعارض نقش و اضافه‌بار نقش بر ‏میزان استفاده از سه تاکتیک اصلی مدیریت تأثی،ر یعنی خود شیرینی، جلب حمایت و ارعاب می‌باشد. ‏هم‌چنین اثر استفاده از این سه تاکتیک بر دو متغیر مهم شغلی، یعنی فشار شغلی و ارزیابی عملکرد ‏کارکنان بررسی شده ‌است. مدیریت تأثیر، زیرمجموعه‌ای از‌ ...  بیشتر