بررسی عوامل مؤثر در ایجاد و تقویت تعهد سازمانی ‏کارکنان بانک های دولتی ‏

حسن صفرنیا

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1390، ، صفحه 85-106

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و تقویت تعهد سازمانی، به بررسی نحوه تأثیر عواملی ‏مانند امنیت شغلی، مشارکت در مالکیت، مشارکت در هدف گذاری و مشارکت در تصمیم گیری بر میزان ‏تعهد سازمانی مجموعه ای از کارکنان بانک های دولتی می پردازد. در این تحقیق پژوهشگر با استفاده از ‏روش توصیفی- پیمایشی، ابزار پرسشنامه بسته و هم چنین ...  بیشتر