شناسایی عوامل مؤثر بر طفره‌روی اجتماعی در میان کارشناسان بخش خصوصی با استفاده از نقشه‌های شناخت علی

سید سهیل فاضلی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مجید صفاری نیا؛ امیر مزیکی؛ امید ارجمند قهستانی

دوره 22، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 75-103

چکیده
  از دیرباز پدیده طفره‌روی اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مهم‌ مؤثر بر کاهش کارایی گروه‌های کاری در سازمان‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. از آن‌جایی که امروزه بسیاری از فعالیت‌های کارکنان در سازمان‌های وابسته به یکدیگر بوده و به صورت گروهی انجام می‌شود، در تحقیق حاضر بر آن شدیم تا عوامل مؤثر بر طفره‌روی اجتماعی در میان شاغلین بخش ...  بیشتر

شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی با رویکرد QFD (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی خودرو)

جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ الهه بیگدلی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 119-138

چکیده
  در محیط های مدرن کسب و کار، چابکی به عنوان مشخصه ای اساسی جهت رقابت شناخته شده است. پژوهش های اندکی در جهت ارائه متدولوژی های یکپارچه مناسب برای افزایش چابکی ارائه شده است. در این پژوهش رویکردی را مورد استفاده قرار می دهیم که از طریق مرتبط ساختن مزیت های رقابتی، شاخص های چابکی و توانمند سازهای چابکی، مناسب ترین توانمند سازهایی که برای ...  بیشتر