خوشه بندی اعتباری مشتریان برای ارائه تسهیلات متناسب

بهروز مینایی بیدگلی؛ امیر افسر؛ رحمت هوشدارمحجوب

دوره 17، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 1-24

چکیده
  مؤسسات اعتباری برای در اختیار قرار دادن انواع تسهیلات اعطایی به مشتریان خود ، نیاز به انجام بررسی های کاملی به منظور شناخت متقاضیان از ابعاد کیفی و کمّی دارند، تا از این طریق، ارزیابی کاملی از سنجش توان بازپرداخت و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات و خدمات تأمین مالی از سوی آنان، به عمل آید، این بررسی ها را به طور عام اعتبارسنجی ...  بیشتر